Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)126101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)20,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)4042
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,61,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)18,00,3
Indeks staranja89118
Indeks staranja za moške103146
Indeks staranja za ženske7692
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4747
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,912,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,711,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)2,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,657,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
356415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
268327