Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)118101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,40,3
Indeks staranja141118
Indeks staranja za moške172146
Indeks staranja za ženske11092
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5147
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,612,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)77,69,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,257,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
365415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
268327