Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,342
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,512
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)16,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,01,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,10,3
Indeks staranja124118
Indeks staranja za moške155146
Indeks staranja za ženske9492
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,912,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,89,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,257,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
367415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
186327