Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)177101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,01,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,50,3
Indeks staranja116118
Indeks staranja za moške147146
Indeks staranja za ženske8692
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4147
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)74100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)78100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,112,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,411,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,557,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
366415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
257327