Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)24101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,942
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,912
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,01,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,40,3
Indeks staranja125118
Indeks staranja za moške164146
Indeks staranja za ženske9392
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6375
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3547
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,912,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,311,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)121,29,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)49,257,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
420415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
305327