Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)55101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,742
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,88,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)01,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,20,3
Indeks staranja107118
Indeks staranja za moške144146
Indeks staranja za ženske7692
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4747
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,612,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)42,79,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,457,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
548415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
129327