Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)239101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-16,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,912
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)01,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-16,30,3
Indeks staranja98118
Indeks staranja za moške117146
Indeks staranja za ženske7992
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4547
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)72100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)76100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,211,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)30,89,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,657,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
310415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
11480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4552
Komunalni odpadki (kg/preb)
237327