Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)154101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,78,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,41,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,00,3
Indeks staranja100118
Indeks staranja za moške125146
Indeks staranja za ženske7792
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7675
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)112100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)111100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,812,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,411,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-4,79,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,757,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
376415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
351327