Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,40,3
Indeks staranja116118
Indeks staranja za moške145146
Indeks staranja za ženske9192
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5447
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,412,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,711,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)37,49,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,557,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
380415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
297327