Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)188101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,642
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,912
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,49,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,11,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,40,3
Indeks staranja99118
Indeks staranja za moške120146
Indeks staranja za ženske7992
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5547
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,912,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,911,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-0,39,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,057,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
305415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
11080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
229327