Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)298101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)4442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
18,612
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,49,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,71,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,90,3
Indeks staranja150118
Indeks staranja za moške188146
Indeks staranja za ženske11392
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4647
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,212,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
18,011,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,49,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,257,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
408415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
463327