Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)77101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,68,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,11,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,70,3
Indeks staranja106118
Indeks staranja za moške122146
Indeks staranja za ženske9192
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6675
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5147
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1310
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,611,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)27,69,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,957,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
402415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
304327