Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
1612
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,49,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,51,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,20,3
Indeks staranja157118
Indeks staranja za moške203146
Indeks staranja za ženske11492
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4747
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,012,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,411,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,19,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,557,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
550415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
267327