Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)83101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)37,942
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,412
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,08,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,30,3
Indeks staranja67118
Indeks staranja za moške76146
Indeks staranja za ženske5892
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6775
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4847
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,112,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,911,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)20,49,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,657,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
355415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
230327