Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)59101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,342
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,71,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,90,3
Indeks staranja78118
Indeks staranja za moške97146
Indeks staranja za ženske6192
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8775
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6847
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,512,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,411,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-10,09,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,057,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
400415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
208327