Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)9101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,31,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,10,3
Indeks staranja177118
Indeks staranja za moške224146
Indeks staranja za ženske13592
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4347
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,412,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,511,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-14,99,8
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,857,4
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
844415
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
461327