Občina Metlika

Občina Metlika, ki leži na vzhodu Bele krajine med Gorjanci in Kolpo, ima kraški značaj površja. Posebnost Bele krajine in metliške občine je steljnik, gozdni sestoj breze in praproti, ki se pokošen uporablja za steljo.

Metlika

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Metlika je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija. Meri 109 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 60. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 8.400 prebivalcev (približno 4.200 moških in 4.200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 63. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 77 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -2,9 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -2,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -5,6 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 115 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 245 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 65 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 710 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 330 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je enako slovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 15,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 21 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 18 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 407 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 59 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 82 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 290 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 37 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)77101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)15,912
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,08,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km210920.273
Število prebivalcev8.3862.056.262
Število zaposlenih oseb2.509717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)812,78991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)198.60090.739.422