Občina Komen

Občina leži ob meji z Italijo, na kraški planoti, imenovani Kras. Zgodovinsko in arhitekturno najbolj poznan kraj te občine je Štanjel, naselje s starim utrjenim delom in grajskim kompleksom na griču Turn.

Komen

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Komen je del obalno-kraške statistične regije. Meri 103 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 70. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 3.550 prebivalcev (približno 1.750 moških in 1.800 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 140. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 35 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 6,2 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -10,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -4,5 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 43,9 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 139 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 118 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 75 % vključenih v vrtec, kar je enako kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj. V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 270 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 140 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih občin – več moških kot žensk.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 14 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 528 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 75 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 91 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (64 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 211 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 116 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)35101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,942
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,512
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,58,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km210320.273
Število prebivalcev3.5552.056.262
Število zaposlenih oseb524717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)895,25991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)39.12690.739.422