Občina Mirna

Občina Mirna leži v jugozahodnem delu Mirnske doline, v Mirnsko-Mokronoški kotlini in Vejarski kotanji ter na vzpetem svetu Mirnskega gričevja in Debenškega hribovja. Med znamenitosti občine sodita grad Mirna iz 12. stoletja in gotska župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika.

Mirna

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 20. 5. 2014), avtor Mitja Čuček

Občina Mirna je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija. Meri 31 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 174. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 2.550 prebivalcev (približno 1.250 moških in 1.300 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 167. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 82 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,4 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -12 Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -11,7 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 40,8 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, so prebivale 103 osebe stare 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 109 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 71 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 220 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 70 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 14 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 11 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 458 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 48 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 74 m2.

Vsak tretji prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (34 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 210 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 117 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)82101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,842
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,88,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km23120.273
Število prebivalcev2.5732.056.262
Število zaposlenih oseb553717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)916,50991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)49.36890.739.422