Občina Zagorje ob Savi

Občina Zagorje ob Savi se nahaja v Moravško –Trboveljskem podolju in je del zasavske regije. Razvoj in značilnosti občine in njenega središča, istoimenskega naselja, so najtesneje povezane s premogovništvom.

Zagorje ob Savi

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Lidija Maurer

Občina Zagorje ob Savi je del zasavske statistične regije. Meri 147 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 41. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 17.000 prebivalcev (približno 8.350 moških in 8.650 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 25. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 116 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo enako številu umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu enak nič (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -6,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -6,7 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,0 leta in tako enaka povprečni starosti prebivalcev Slovenije.

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 118 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino enaka vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju enako hitro kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 5 vrtcev, obiskovalo pa jih je 611 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 68 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 1.340 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 670 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 16 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 369 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 57 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 81 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (49 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 282 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 45 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)116101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)4242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,512
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,58,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km214720.273
Število prebivalcev17.0042.056.262
Število zaposlenih oseb4.056717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)845,17991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)331.82390.739.422