Občina Velenje

Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline, ob reki Paki. Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z upravno, gospodarsko in oskrbno funkcijo.

Velenje

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor D. Mladenovič

Občina Velenje je del savinjske statistične regije. Meri 84 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 83. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 32.850 prebivalcev (približno 16.700 moških in 16.150 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 8. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 394 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,3 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 1,4 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 41,2 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 96 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 12 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.265 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 71 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 2.560 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.250 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 55 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 14,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 4 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 3 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 365 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 55 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 75 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (49 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 331 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 4 kg več kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)394101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)14,412
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,58,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km28420.273
Število prebivalcev32.8622.056.262
Število zaposlenih oseb15.732717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)959,08991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.440.43390.739.422