Občina Turnišče

Občina Turnišče leži v delu Prekmurja, imenovanem Dolinsko, in obsega 4 naselja. V občini so se do danes ohranile nekatere domače obrti, kot sta čevljarstvo ter izdelovanje izdelkov iz ličja. Zelo dejavna so tudi različna društva.

Turnišče

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010) © Vojko Prah

Občina Turnišče je del pomurske statistične regije. Meri 24 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 193. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 3.350 prebivalcev (približno 1.650 moških in 1.700 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 145. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 140 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -12,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -9,9 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 41,6 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 110 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 110 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 78 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 250 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 140 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 53 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 19,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 22 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 18 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 330 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 76 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 100 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (48 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 160 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 167 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)140101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,642
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)19,112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,88,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km22420.273
Število prebivalcev3.3312.056.262
Število zaposlenih oseb468717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)809,76991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)54.11590.739.422