Občina Šmarješke Toplice

Občina Šmarješke Toplice sodi med mlajše slovenske občine. Ena pomembnejših gospodarskih dejavnosti v občini je zdraviliški turizem, ki se razvija v občinskem središču, v enem od najsodobnejših slovenskih termalnih zdravilišč.

Šmarješke Toplice

Vir: Terme Krka (http://www.terme-krka.si, 30. 6. 2010), arhiv Term Krka

Občina Šmarješke Toplice je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija. Meri 34 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 162. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 3.200 prebivalcev (približno 1.550 moških in 1.650 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 147. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 94 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,8 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 16,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 19,7 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 41,0 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, sta prebivali 102 osebi stari 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 170 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 84 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 260 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 140 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 65 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 6,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih občin – več moških kot žensk.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 10 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 9 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 484 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 59 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 79 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (55 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 16.400 prihodov in 95.800 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 0,5 % vseh prihodov in 1,0 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 261 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 66 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)94101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)19,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)4142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)6,812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,58,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km23420.273
Število prebivalcev3.2012.056.262
Število zaposlenih oseb551717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)900,24991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)34.84590.739.422