Občina Središče ob Dravi

Ena manjših in mlajših slovenskih občin se razteza med gričevnatimi Slovenskimi goricami na severu in reko Dravo na jugu. Obsega 5 naselij, v katerih se pretežni del prebivalstva ukvarja s storitvenimi dejavnostmi.

Središče ob Dravi

Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Marjan Šenica

Občina Središče ob Dravi je del podravske statistične regije. Meri 33 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 169. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 2.100 prebivalcev (približno 1.050 moških in 1.100 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 180. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 65 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -1,9 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -9,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -11,3 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 44,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 166 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 75 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 69 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 130 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 80 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 13 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je enako slovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 3 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 1 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 383 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 71 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 92 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (45 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 178 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 149 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)65101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)4442
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)13,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,38,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km23320.273
Število prebivalcev2.1242.056.262
Število zaposlenih oseb240717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)977,57991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)28.47590.739.422