Občina Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski turizem.

Slovenj Gradec

Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik

Občina Slovenj Gradec je del koroške statistične regije. Meri 174 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 30. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 16.850 prebivalcev (približno 8.400 moških in 8.450 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 27. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 97 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,4 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -3,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 0,3 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 41,0 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 98 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 7 vrtcev, obiskovalo pa jih je 631 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 71 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 1.430 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 770 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 13 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 6 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa prav tako za približno 6 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 357 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 67 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 92 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 220 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 107 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)97101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)4142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,212
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,58,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km217420.273
Število prebivalcev16.8282.056.262
Število zaposlenih oseb6.917717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)934,72991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)556.60590.739.422