Občina Sežana

Občina Sežana meji na Italijo, to pa ji poleg kraškega značaja površja daje dobre možnosti za razvoj, predvsem turizma. Kobilarna Lipica, kraška jama Vilenica, osmice, turizem na kmetijah ter kraški pršut in teran so njeni razpoznavni znaki.

Sežana

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Lenarčič

Občina Sežana je del obalno-kraške statistične regije. Meri 217 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 25. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 13.050 prebivalcev (približno 6.600 moških in 6.450 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 41. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 60 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -0,3 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -3,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -3,7 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 43,5 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 134 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 513 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 74 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 850 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 430 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 7 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 6 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 454 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 70 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 87 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (59 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 36.500 prihodov in 53.600 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 1,1 % vseh prihodov in 0,6 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 311 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 16 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,212
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,28,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km221720.273
Število prebivalcev13.0482.056.262
Število zaposlenih oseb4.903717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)933,72991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)478.93490.739.422