Občina Rogaška Slatina

Območje Občine Rogaška Slatina po geografski legi razvrščamo v vzhodni del Zgornjega Sotelskega. Vrelci rogaške so bili znani že v antičnih časih in se danes izkoriščajo v zdraviliške in turistične namene.

Rogaška Slatina

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Matej Vranič

Občina Rogaška Slatina je del savinjske statistične regije. Meri 72 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 100. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 11.000 prebivalcev (približno 5.550 moških in 5.500 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 51. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 154 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 3,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 4,2 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 41,0 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – enako številu najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 100 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini so delovali 4 vrtci, obiskovalo pa jih je 430 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 78 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 940 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 450 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 21 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 19 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 391 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 61 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 82 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 40.200 prihodov in 278.600 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 1,2 % vseh prihodov in 2,9 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 225 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 102 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)154101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)4142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,912
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,18,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km27220.273
Število prebivalcev11.0202.056.262
Število zaposlenih oseb3.754717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)801,89991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)233.03390.739.422