Občina Ribnica na Pohorju

Sedež Občine Ribnica na Pohorju je v gorski vasici Ribnici, na nadmorski višini 715 m. Osnovna gospodarska panoga občine je kmetijstvo, in sicer gozdarstvo in živinoreja. V občini so nahajališča pohorskega tonalita.

Ribnica na Pohorju

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Lacen

Občina Ribnica na Pohorju je del koroške statistične regije. Meri 59 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 117. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 1.200 prebivalcev (približno 600 moških in 600 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 203. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 20 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -0,8 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -5,8 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 113 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 34 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 48 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 110 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 60 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 50 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 15,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 21 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 17 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 469 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 56 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 82 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 381 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 54 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)20101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)15,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,28,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km25920.273
Število prebivalcev1.2042.056.262
Število zaposlenih oseb90717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)817,52991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.96590.739.422