Občina Rače - Fram

Podravska občina Rače – Fram leži med Dravskim poljem na eni strani ter gozdnatimi obronki Pohorja na drugi strani. Občani pravijo, da so bistvo njihove občine ljudje, delavni, odprti in gostoljubni.

Rače - Fram

Vir: Občina Rače - Fram (http://www.race-fram.si, 28. 6. 2010), arhiv Občine Rače - Fram

Občina Rače - Fram je del podravske statistične regije. Meri 51 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 131. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 7.000 prebivalcev (približno 3.450 moških in 3.550 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 73. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 137 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,1 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 12,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 17 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 41,6 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 107 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 267 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 72 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 550 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 230 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 12 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je enako slovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 19 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 426 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 70 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 90 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 239 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 88 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)137101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)17,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,642
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)13,112
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,68,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km25120.273
Število prebivalcev6.9882.056.262
Število zaposlenih oseb1.017717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)838,97991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)79.31290.739.422