Občina Ptuj

Ptujska občina se nahaja v središču Spodnjega Podravja. Občinsko središče Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem. Nosilci razvoja v občini so številna majhna in srednje velika podjetja; pomembno vlogo ima tudi turizem.

Ptuj

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor A. Fevžer

Občina Ptuj je del podravske statistične regije. Meri 67 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 104. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 23.550 prebivalcev (približno 11.450 moških in 12.100 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 14. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 353 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -1,6 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -6,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -8,4 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 43,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 138 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 10 vrtcev, obiskovalo pa jih je 957 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 78 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 1.680 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 980 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 55 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 16 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 14 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 417 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 61 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 79 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 55.800 prihodov in 147.600 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 1,7 % vseh prihodov in 1,6 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 466 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 139 kg več kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)353101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,912
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,78,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km26720.273
Število prebivalcev23.5252.056.262
Število zaposlenih oseb10.357717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)850,69991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)808.46090.739.422