Občina Poljčane

Poljčane ležijo v severovzhodni Sloveniji, med Bočem na severu in Dravinjskimi goricami na jugu. Med naravnimi znamenitostmi občine velja omeniti Boč, ki se z 979 metri n.v. strmo dviga nad Poljčanami. Nanj vodi več pešpoti.

Poljčane

Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Albert Kolar

Občina Poljčane je del podravske statistične regije. Meri 38 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 154. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2012 je imela občina približno 4.550 prebivalcev (približno 2.200 moških in 2.400 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 109. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 122 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -9,4 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 4,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -4,6 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 44,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 150 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 162 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 75 % vključenih v vrtec, kar je enako kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj. V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 370 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 150 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 55 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 24 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 21 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 399 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 58 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 79 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (46 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 223 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 104 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)122101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)13,812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,28,7
Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km23820.273
Število prebivalcev4.5742.056.262
Število zaposlenih oseb963717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)783,85991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)60.29590.739.422