Kazalniki za leto 2011 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95,3101,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,21,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,11
Indeks staranja109,3116,8
Indeks staranja za moške85,890,1
Indeks staranja za ženske134,5145,1
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)70,575,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5251
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,611,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,69,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,458,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
389413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
64,260,5
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
313352
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev3.0441.568
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev8.0554.574
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14.90517.973