Kazalniki za leto 2011 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)209,3101,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,841,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,911,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,88,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,11,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,11
Indeks staranja105,7116,8
Indeks staranja za moške81,690,1
Indeks staranja za ženske131,6145,1
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)79,275,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)112100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)109,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,411,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-10,39,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,958,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
409413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
58,260,5
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
398352
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev9111.568
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.7404.574
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)25.41517.973