Kazalniki za leto 2011 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53,3101,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,72,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,941,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,611,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,31,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,61
Indeks staranja103,9116,8
Indeks staranja za moške80,490,1
Indeks staranja za ženske128,5145,1
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,475,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5451
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)98,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,911,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)14,49,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,758,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
401413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,060,5
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
303352
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev7941.568
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev2.7334.574
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)17.04717.973