Kazalniki za leto 2011 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79,2101,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,441,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,411,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,91
Indeks staranja123,3116,8
Indeks staranja za moške94,790,1
Indeks staranja za ženske153,2145,1
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,375,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,411,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,79,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,558,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
428413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
59,860,5
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
382352
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.4801.568
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev9.0174.574
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)15.35817.973