Kazalniki za leto 2011 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)109,1101,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,711,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,51
Indeks staranja110,6116,8
Indeks staranja za moške85,690,1
Indeks staranja za ženske137,1145,1
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,975,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5151
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,611,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)20,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,758,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
400413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,560,5
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
336352
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1.3801.568
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev5.3204.574
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)16.34317.973