Kazalniki za leto 2011 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69,7101,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,82,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,941,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,311,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,31,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,51
Indeks staranja114,7116,8
Indeks staranja za moške91,790,1
Indeks staranja za ženske138,5145,1
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)70,275,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,411,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)62,59,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,858,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
370413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,260,5
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
318352
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev4741.568
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.2654.574
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)13.77217.973