Kazalniki za leto 2011 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)148,8101,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,12,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,641,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,511,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,81,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,91
Indeks staranja133,7116,8
Indeks staranja za moške102,990,1
Indeks staranja za ženske166,1145,1
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,175,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4451
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,611,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)15,49,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,758,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
423413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
57,160,5
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
328352
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev6301.568
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.5604.574
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14.91417.973