Kazalniki za leto 2011 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)106,4101,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,82,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,141,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,611,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,81
Indeks staranja134,0116,8
Indeks staranja za moške103,790,1
Indeks staranja za ženske166,1145,1
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)80,075,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4151
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99,1100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)5,49,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,058,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
497413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
59,960,5
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
401352
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev5.9331.568
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev19.7374.574
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)19.06617.973