Kazalniki za leto 2011 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)51,3101,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,32,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,141,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,011,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,11
Indeks staranja129,3116,8
Indeks staranja za moške98,790,1
Indeks staranja za ženske161,8145,1
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,075,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5451
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,812,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,111,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-3,09,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,358,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
431413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
72,760,5
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
411352
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.1481.568
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev5.0904.574
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)16.56717.973