Kazalniki za leto 2011 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)36,0101,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,32,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,341,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,011,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,08,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,71,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,41
Indeks staranja119,8116,8
Indeks staranja za moške93,990,1
Indeks staranja za ženske147,1145,1
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)69,475,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5151
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87,5100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,511,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)10,59,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,758,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
435413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
65,460,5
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
313352
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev7681.568
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.1594.574
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)12.55417.973