Kazalniki za leto 2011 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)89,1101,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,32,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,041,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
18,011,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,11,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,71
Indeks staranja134,4116,8
Indeks staranja za moške100,190,1
Indeks staranja za ženske169,6145,1
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,975,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86,9100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
20,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
16,011,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)28,39,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,258,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
408413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
65,260,5
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
285352
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.2631.568
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev7.9844.574
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)11.86517.973