Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa naša druga največja statistična regija. Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti tudi dobra prometna povezanost in to, da je tukaj glavno mesto države.

Skratka, ta regija je naša gospodarsko najbolj razvita regija; v letu 2010 je ustvarila 25-krat večji BDP kot zasavska regija ali nekaj več kot tretjino celotnega slovenskega BDP, od tega že več kot tri četrtine v storitvenih dejavnostih. Vrednost vlaganj v nova osnovna sredstva tukajšnjih podjetij, družb in organizacij z najmanj 20 zaposlenimi, merjena na prebivalca, je bila v letu 2011 trikrat višja od vrednosti vlaganj v zasavski in pomurski regiji. Ta regija je zelo pomembna tudi z zaposlitvenega vidika, tudi za prebivalce iz drugih regij; število delovno aktivnih prebivalcev, zaposlenih v tej regiji, je namreč precej večje od števila delovno aktivnih prebivalcev, ki v tej regiji prebivajo. Plače zaposlenih v podjetjih so v tej regiji najvišje (povprečna slovenska neto plača je v letu 2011 znašala 990 EUR, povprečna neto plača v tej regiji pa je bila za več kot 90 EUR višja).

Izobrazbeni potencial regije se kaže med drugim tudi v deležu oseb, starih 25–64 let, z višje- in visokošolsko izobrazbo, saj je tukaj najvišji. Ta regija je pomembna tudi zaradi razvojnoraziskovalne dejavnosti – zaradi obsega bruto domačih izdatkov, ki jih namenja za to dejavnost, in tudi zaradi števila zaposlenih v tej dejavnosti.