Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)77101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,62,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,941,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,68,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,71,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,31
Indeks staranja111117
Indeks staranja za moške8590
Indeks staranja za ženske140145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6676
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,911,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)32,59,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,058,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
403413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5960
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
323352