Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)330101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,82,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,511,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,31
Indeks staranja100117
Indeks staranja za moške7390
Indeks staranja za ženske128145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8876
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,011,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)12,69,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,058,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
361413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6560
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
425352