Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)56101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,82,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,311,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,08,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,21
Indeks staranja122117
Indeks staranja za moške9690
Indeks staranja za ženske146145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5276
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)72100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)76100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,411,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,358,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
467413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
207352