Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)73101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,641,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,911,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,61,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,61
Indeks staranja76117
Indeks staranja za moške6090
Indeks staranja za ženske95145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8276
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5151
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)105100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)102100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-8,49,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,258,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
337413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7560
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
404352