Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)14101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,72,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,741,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,011,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,58,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,71
Indeks staranja115117
Indeks staranja za moške8290
Indeks staranja za ženske151145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5676
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6251
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,811,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)24,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,558,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
401413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7560
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
231352