Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)94101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,841,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,011,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,31,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,31
Indeks staranja104117
Indeks staranja za moške8190
Indeks staranja za ženske127145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8376
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,611,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)11,49,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,258,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
337413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
359352