Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)37101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,92,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,341,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,111,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,61,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,61
Indeks staranja117117
Indeks staranja za moške9490
Indeks staranja za ženske142145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6576
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4251
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,812,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)58,29,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,058,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
394413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5660
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
239352